Продукция

Аудиторський звіт за 2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит"
Свідоцтво №3615, згідно з рішенням №150/4 Ауди-торської палати України від 30.06.2005 р., термін чинності по-довжено до 29.04.2015 р., згідно рішення №214/4

Україна, 83017
м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4 тел.: (062) 2068423
факс: (062) 2068431

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства
„Полтавський вентиляторний завод"
за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року

1. АДРЕСАТ.
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва су-б'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

Повне найменування підприємства: Приватне акціонерне товариство „Полтавський вентиляторний завод"
Скорочене найменування підприємства: ПрАТ „ПВЗ"
Організаційно-правова форма емітента: 230 – акціонерне товариство
Код ЄДРПОУ: 00909779
Код території за КОАТУУ: 5322255100
Місцезнаходження: 38600 Полтавська область, Котелевський район, с.м.т. Котельва, вул. Островського, буд. 8.
Телефон: (05350) 2-13-98.
Телефон/факс: (05350) 2-14-36; 2-14-76.
№ виписки з єдиного державного реєстру юри-дичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дата видачі виписки: Виписка №155776 серія ААБ (дата та № запису в ЄДР ЮОта-ФО-П: 16.04.1996 р.; №1 568 120 0000 000222) від 10 січня 2013 року
Орган, що видав виписку: Котелевська районна державна адміністрація Полтавської області (Державний реєстратор – Тимошенко Світлана Володимирівна)
№ виписки з єдиного державного реєстру юри-дичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дата видачі виписки: Виписка №155500 серія ААБ (дата та № запису в ЄДР ЮОта-ФО-П: 16.04.1996 р.; №1 568 120 0000 000222) від 01 серпня 2012 року
Орган, що видав виписку: Котелевська районна державна адміністрація Полтавської області (Державний реєстратор – Тимошенко Світлана Володимирівна)
№ виписки з єдиного державного реєстру юри-дичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дата видачі виписки: Виписка №832357 серія ААБ (дата та № запису в ЄДР ЮОта-ФО-П: 16.04.1996 р.; №1 568 120 0000 000222) від 01 грудня 2011 року
Орган, що видав виписку: Котелевська районна державна адміністрація Полтавської області (Державний реєстратор – Тимошенко Світлана Володимирівна)
№ свідоцтво про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва: Свідоцтво №177912 серія А00 № запису про включення відо-мостей про юридичну особу до ЄДР 1 568 120 0000 000222
від 16 квітня 1996 року
Орган, що видав свідоцтво: Котелевська районна державна адміністрація Полтавської області (Державний реєстратор Демочко /Тимошенко/ Світла-на Іванівна).
№ свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та дата реєстрації випуску: Реєстраційний №10/16/1/11
від 24 січня 2011 року
Орган, що видав свідоцтво: Полтавське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Поточний рахунок: №26007060905671 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", в м. Полтава, МФО 331401
Основні види діяльності за КВЕД:

• 28.25 – Виробництво промислового холодильного та вен-тиляційного устаткування.
• 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи оре-ндованого нерухомого майна.
• 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.
• 33.12 – Ремонт і технічне обслуговування машин і устатку-вання промислового призначення.
• 25.99 – Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

(Згідно Довідки серія АБ №598901 «З єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)» від 27 грудня 2012 року; дата видачі довідки -15 січня 2013 року ).

Інституційний сектор економіки за КІСЕ:
• S.11002 – приватні не фінансові корпорації.

(Згідно Довідки серія АБ №598901 «З єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)» від 27 грудня 2012 року; дата видачі довідки -15 січня 2013 року ).

Останні внесення змін до Статуту: ЗАРЕЄСТРОВАНО
1. Від 15.10.2008 року № запису 15681050001000222
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів
Котелевського ВАТ Агротехніка"
від 20.08.2008 р. (Протокол №1)
Статут Котелевського Відкритого акціонерного товариства "Агротехніка" викладено в новій редакції.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
2. Від 01.12.2011року № запису 15681050003000222
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів
Котелевського ВАТ Агротехніка"
від 24.05.2011 р. (Протокол №1)
Статут Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" викладено в новій редакції.
Внесення змін у звітному періоді до Статуту: Протягом звітного 2013 року зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" – не вносилися.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року №1360.
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відпові-дають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторсь-ких процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування ауди-торської думки.
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере-вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтвер-джень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шля-хом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організа-ції бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та облікової політики Підприємства. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець остан-нього дня звітного року.

2.2.1 Опис перевіреної фінансової інформації
Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод" за 2013 рік (звітний період – з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року), яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:
 Баланс – Звіт про фінансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року.
 Звіт про фінансові результати – Звіт про сукупний дохід (форма №2) за 2013 рік.
 Звіт про рух грошових коштів – за непрямим методом (форма №3) за 2013 рік.
 Звіт про власний капітал (форма №4) за 2013 рік та 2012 рік.
 Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2013 рік.
 Опис важливих аспектів облікової політики за 2013 рік.
 Пояснювальні примітки до фінансових звітів (форми №1, №2, №3, №4) за 2013 рік.
 Додатки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансо-вої звітності відповідно до національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помил¬ки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які від-повідають обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі ре-зультатів проведеного аудиту.
Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й вико-нання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттє-вих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглиб-леного аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою подат-ковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів що-до сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для форму-лювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
5.1. Підстава для висловлення модифікованої думки.
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані про-цедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Підприємство не створювало резерв сумнівних боргів та резерв на оплату відпусток.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слід привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці.
Аудитор не має можливості передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фі-нансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод".

5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнарод-них стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-путніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Націона-льних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2012 року, в тому числі у відповідності із МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного ау-дитора».
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгал-терського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність Підприємства за рік, який закінчився 31.12.2013 р. подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та її фі-нансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних обліко-вих даних.
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперерв-ності діяльності Підприємства.

6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.
6.1.Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно Методи-чних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п.3 Цивільного кодексу України.
Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 4291 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 160 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капіталу складає 160 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями), і розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод" за 2012-2013 р. р. в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства.
Приватне акціонерне товариство „Полтавський вентиляторний завод" у повному комплекті річної фінансовій звітності („Баланс" – Звіт про фінансовий стан, „Звіт про фінансові результати" – Звіт про сукупний дохід, „Звіт про рух грошових коштів" – за непрямим методом, „Звіт про власний капітал", „Примітки до річної фінансової звітності", опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і додатки) за 2013 рік у повній мірі розкрило інформацію про вартість чистих активів товариства.

6.2.Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо вияв-лення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора що-до іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав ауди-торські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інфор-мацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

6.3.Значні правочини.
В Приватному акціонерному товаристві „Полтавський вентиляторний завод" Рішен-нями Загальних зборів акціонерів було проведено попереднє схвалення значних правочинів (у контексті Закону України «Про акціонерні товариства»), що можуть вчинятися товариством:
• 12 квітня 2012 року (п. 4 Протоколу від 12.04.2012 р.) – «п. 4. Про надання директору товариства повноважень на вчинення значних правочинів».
• 05 березня 2013 року (п. 4 Протоколу від 05.03.2013 р.) – «4. Про надання повно-важень Директору на вчинення значних правочинів».
На думку аудитора, у контексті вимог ст. 70 розділу XIII Закону України «Про акціо-нерні товариства» (зі змінами та доповненнями), виконання значних правочинів – 10 /десять/ і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2012 рік (вартість активів Товариства станом на 31.12.2012 р. – складає 6248 тис. грн.; сума мінімального пра-вочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 624,8 тис. грн.) по Приватному акціонерно-му товариству „Полтавський вентиляторний завод" за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року – не проводилося.
Аудитором були виконані процедури щодо дотримання Товариством вимог законо-давства стосовно значних правочинів.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочи-нів.

6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функ-ціонування.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізор, директор. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 24 травня 2011 року (Протокол №1 від 24.05.2011 р.).
Діючий Статут Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод" (зареєстровано – номер запису 15681050003000222 від 01 грудня 2011 року) вцілому не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями).
В Приватному акціонерному товаристві „Полтавський вентиляторний завод" станом на 31.12.2013 року прийнятті і впровадженні наступні внутрішні положення:
• Положення про загальні збори ПрАТ „ПВЗ" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 24.05.2011 р. - Протокол №1).
• Положення про наглядову раду ПрАТ „ПВЗ" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 24.05.2011 р. - Протокол №1).
• Положення про ревізора ПрАТ „ПВЗ" (затверджено рішенням загальних зборів акціоне-рів від 24.05.2011 р. - Протокол №1).
• Положення про виконавчий орган одноосібно – директора ПрАТ „ПВЗ" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 24.05.2011 р. – Протокол №1).
Протягом звітного року директор Товариства здійснював поточне управління фі-нансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод" та діючим Положенням про виконавчий орган одноосібно Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод".
Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює ревізор Товариства, у відповід-ності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями), діючого Статуту Приватного акціонерного товариства „Полтавсь-кий вентиляторний завод" та діючого Положення про ревізора Приватного акціонерного това-риства „Полтавський вентиляторний завод".
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства „Полтавський вентиляторний завод". У Товаристві внутрішній контроль (ау-дит), проводиться лише ревізором, в штатному розпису підприємства відсутній праців-ник, на якого б були покладенні функції щодо проведення внутрішнього аудиту товариства.

6.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта гос-подарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.
Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізо-ваних даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяль-ності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма „Український корпоративний аудит" (Аудитор).

Код за ЄДРПОУ: 33620564.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудито-рів, що одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою Украї-ни: Свідоцтво №3615 згідно рішення №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005 р,. термін чинності подовжено до 29.04.2015 р., згідно рішення №214/4.

Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4.

Дата та номер Рішення Комісії про внесення змін до реєстру аудиторів та ауди-торських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: №1185 від 30 червня 2010 р, термін дії подовжено до 29.04.2015 р.

Телефон (факс) аудиторської фірми: (062) 206-84-23, 206-84-31

8. Дата і номер договору на проведення аудиту: №14/03/14-10П від 14.03.2014 р.

9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
Дата початку перевірки 14.03.2014 р., дата закінчення перевірки 31.03.2014 р.

Виконавець

Сертифікат аудитора серії А №005638 рішення Аудиторської палати України № 130 від 25 грудня 2003 року
Продовження строку дії до 25 грудня 2013 р. — рішення Аудиторської палати України №195/2 від 30жовтня 2008 р.
Продовження строку дії до 25 грудня 2018 р. — рішення Аудиторської палати України №281/2 від 31жовтня 2013 р. Лук'янова Н.В.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма
«Український корпоративний аудит»

сертифікат серії А №005638, рішення Аудиторської палати України №130 від 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дії до 25 грудня 2013р.— рішення Аудиторської палати України № 195/2 від 30 жовтня 2008р.
Продовження строку дії до 25 грудня 2018 р. — рішення Аудиторської палати України №281/2 від 31 жовтня 2013 р.

Лук'янова Н.В.

Лук'янова Н. В.
31.03.2014 р.

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Полтавський венти-ляторний завод" за ЄДРПОУ 00909779
Територія ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5322255100
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 28.25
Середня кількість працівників 68
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 38600 Полтавська область Котелевський район, смт.Котельва, буд. 8, т.(05350) 2-13-98
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000 -- --
первісна вартість 1001 -- --
накопичена амортизація 1002 -- --
Незавершені капітальні інвестиції 1005 82 84
Основні засоби 1010 4533 5736
первісна вартість 1011 6535 8210
знос 1012 2002 2474
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 -- --
інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 4615 5820
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1078 6886
Виробничі запаси 1101 1059 6413
Готова продукція 1103 19 473
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро-боти, послуги 1125 1435 1918
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 -- --
з бюджетом 1135 -- --
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 33 341
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 332 218
Готівка 1166 -- 1
Рахунки в банках 1167 -- 217
Витрати майбутніх періодів 1170 12 20
Інші оборотні активи 1190 77 1492
Усього за розділом II 1195 2967 10875
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 7582 16695

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
1400 160 160
Капітал у дооцінках 1405 4000 4000
Додатковий капітал 1410 200 200
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -457 -69
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 3903 4291
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500 -- --
Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 -- --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 -- --
товари, роботи, послуги 1615 3058 3447
розрахунками з бюджетом 1620 75 70
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 34
розрахунками зі страхування 1625 18 15
розрахунками з оплати праці 1630 43 34
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 465 8822
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 20 16
Усього за розділом IІІ 1695 3679 12404
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 -- --
Баланс 1900 7582 16695

Директор Переяслівський Ярослав Володи-мирович

Головний бухгалтер Міщенко Любов Вікторівна

Примітки до балансу
Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" за 2013 рік

Актив
1. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи на підприємстві станом на 31.12.2013 року - відсутні.
Протягом звітного року товариство не створювало (не придбавало) нематеріальних активів та не укладало угоди на придбання їх у майбутніх звітних періодах.

2. Основні засоби.
Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:
• на початок звітного періоду – 4533 тис. грн.;
• на кінець звітного періоду – 5736 тис. грн.
На підприємстві облік основних засобів за звітний 2013 рік вівся згідно вимог П(С)БО 7 „Основні засоби". Основні засоби в обліку відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження і виготовлення.
В товаристві основні засоби визнаються активами, якщо їх очікуваний термін корисного викорис-тання перевищує рік (або операційний цикл, за умови, що він довший за рік).
При нарахуванні амортизації щодо кожного класу основних засобів підприємство використовувало прямолінійний метод нарахування, у відповідності до вимог П(С)БО 7 „Основні засоби", згідно п. 10.6 Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" у 2013 році, яке затверджене Наказом №2 від "02" січня 2012 року "Про облікову політику Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" (який пролонговано на звітний 2013 рік).
Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах в 2013 році нараховувалася в пер-шому місяці їх використання в розмірі 100% /ста відсотків/ від їх вартості, у відповідності до вимог П(С)БО 7 „Основні засоби" (п.10.8 Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" у 2013 році, яке за-тверджене Наказом №2 від "02" січня 2012 року "Про облікову політику Приватного акціонерного то-вариства "Полтавський вентиляторний завод"(який пролонговано на звітний 2013 рік).
Нарахований знос за 2013 рік складає:
• на початок періоду – 2002 тис. грн.;
• на кінець періоду – 2474 тис. грн.
Балансова вартість станом на 31.12.2013 року по кожній групі основних засобів стано
№ п/п Група основних засобів Первісна Знос Залишкова
1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої 5052 1590 3462
2. Машини та обладнання 2900 671 2229
3. Транспортні засоби 68 47 21
4. Інструменти, прилади, інвентар та інше 96 72 24
5. Інші необоротні матеріальні активи 94 94 0
Всього: 8210 2474 5736
вить:
(тис. грн.)

За 12 місяців 2013 року в товаристві відбулося надходження та вибуття основних засобів, за первіс-ною вартістю, відповідно: на 1717 тис. грн. (в тому числі інші необоротні матеріальні активи – 72 тис. грн.) та на 42 тис. грн.
Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду в товаристві не проводилася.
Основні засоби в розрізі груп та зміни у їх складі, що відбулися на протязі 12 місяців звітного 2013 року детально наведені у розділі ІІ Форми №5 „Примітки до річної фінансової звітності".

3. Довгострокові та поточні інвестиції.
В балансі товариства, станом на 31.12.2013 року довгострокові фінансові та поточні фінансові інве-стиції – відсутні. На протязі звітного періоду підприємство не проводило фінансово-інвестиційної діяльності.

4. Запаси.
Оцінка запасів. Облік запасів у товаристві ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 9 „Запаси", на дату складання балансу вони становлять:
• на початок року – 1078 тис. грн. (в тому числі: готова продукція - 19 тис. грн.);
• на кінець року – 6886 тис. грн. (в тому числі: готова продукція - 473 тис. грн.).
Запаси в товаристві протягом звітного періоду були представлені: виробничими запасами, які включали сировину та матеріали, паливо, а також готовою продукцією.
У відповідності до п. п. 12.5-12.6 Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" у 2013 році, яке за-тверджене Наказом №2 від "02" січня 2012 року "Про облікову політику Приватного акціонерного то-вариства "Полтавський вентиляторний завод"(який пролонговано на звітний 2013 рік), по товариству протягом звітного періоду, запаси відображалися за первісною вартістю, а їх відпуск у виробництво, продаж чи іншому вибутті здійснювався із застосуванням методу ФІФО.
Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів списується на собівартість реалізованої продук-ції в розмірі 100% в момент передачі зі складу в експлуатацію. Вартість переданих в експлуатацію ма-лоцінних швидкозношуваних предметів виключається зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними матеріаль-но-відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання (п.12.8 Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства "Пол-тавський вентиляторний завод" у 2013 році, яке затверджене Наказом №2 від "02" січня 2012 року "Про облікову політику Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" (пролонговано на звітний 2013 рік).
Виробничі запаси станом 31.12.2013 року, в розрізі груп, складають:
(тис. грн.)
№ п/п Групи виробничих запасів Вартість
1 Сировина і матеріали 6413
В тому числі:
• рахунок 201„Сировина і матеріали" – 6371 тис. грн.;
• рахунок 203„Паливо" – 1 тис. грн.;
• рахунок 209 „Інші матеріали (відходи)" – 41 тис. грн.
Всього: 6413

5. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість". Прострочена дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності за звітний 2013 рік у товаристві відсутня.
Станом на 31.12.2013 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 1918 тис. грн., за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів на протязі звітного року не нарахо-вувався, так як:
• платоспроможність всіх дебіторів товариства в 2013 році була задовільною;
• погашення дебіторської заборгованості на протязі 2013 року було задовільним.
За термінами непогашення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги розподіляється наступним чином:
• до 12 місяців – 1918 тис. грн.;
• від 12 місяців до 36 місяців – відсутня.
На кінець звітного року інша поточна дебіторська заборгованість становить – 341 тис. грн.; за тер-мінами непогашення вона розподіляється наступним чином:
• до 12 місяців – 341 тис. грн.;
• від 12 місяців до 36 місяців – відсутня.

6. Грошові кошти та їх еквіваленти.
На дату складання балансу:
• в касі – 1 тис. грн.;
• грошові кошти в дорозі – 0 тис. грн. (відсутні);
• на поточному рахунку – 217 тис. грн.;
• інші поточні рахунки (акредитиви, чекові книжки, тощо) – 0 тис. грн. (відсутні).
Станом на 31.12.2013 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, в товаристві не існує.

Пасив
1. Власний капітал.
Власний капітал товариства становить:
• на початок звітного періоду – 3903 тис. грн.;
• на початок звітного періоду (скоригований) – 3903 тис. грн.;
• на кінець звітного періоду – 4291 тис. грн.
Статутний капітал товариства складає 160424,25 грн., який розподілено на 641697 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
За 2013 рік власний капітал товариства збільшився на 388 тис. грн. Структура власного капіталу та зміни у його складі, що відбувалися на протязі 12 місяців звітного 2013 року детально викладені у Примітках до Форми №4 „Звіт про власний капітал" і безпосередньо наводяться у самій Формі №4 „Звіт про власний капітал".

2. Довгострокові зобов'язання.
Довгострокові зобов'язання у балансі товариства за 2013 рік відсутні. Товариство не залучало кредитних ресурсів на довгостроковій основі, при здійснені фінансово-господарської діяльності у звітному році.
Станом на 31.12.2013 року відстрочені податкові зобов'язання в балансі товариства – відсутні.

3. Забезпечення.
Протягом звітного 2013 року на підприємстві не проводилося створення та використання за-безпечень та резервів.

4. Поточні зобов'язання.
Короткострокові кредити банків на дату складання балансу відсутні. Товариство не залучало кредитних ресурсів на короткостроковій основі при здійснені фінансово-господарської діяльності у звітному році.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 року складає: 3447 тис. грн.; за зві-тний рік заборгованість збільшилася на 389 тис. грн.
Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2013 рік наведені нижче:
• з одержаних авансів з 465 тис. грн. до 8822 тис. грн. – збільшення;
• зі страхування з 18 тис. грн. до 15 тис. грн. – зменшення;
• по оплаті праці з 43 тис. грн. до 34 тис. грн. – зменшення;
• інші з 20 тис. грн. до 16 тис. грн. – зменшення.
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом зменшилися на 5 тис. грн. і на кінець 2013 року становлять: 70 тис. грн., а саме:
• податок на прибуток – 34 тис. грн.;
• податок на доходи фізичних осіб – 3 тис. грн.;
• податок на додану вартість – 31 тис. грн.;
• земельний податок /В.Рублівська селищна рада/ - 1 тис. грн.;
• земельний податок /Котелевська селищна рада/ - 1 тис. грн.

Директор ПрАТ „ПВЗ" Переяслівський Ярослав Володимирович
(П.І.Б)

Головний бухгалтер ПрАТ „ПВЗ" Міщенко Любов Вікторівна
(П.І.Б)

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Полтавський вентиляторний завод" за ЄДРПОУ 00909779

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13448 12186
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (11743) (10971)
Валовий:
прибуток 2090 1705 1215
збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 70 11
Адміністративні витрати 2130 (488) (442)
Витрати на збут 2150 (657) (407)
Інші операційні витрати 2180 (101) (15)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 529 362
збиток 2195 (--) (--)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- --
Інші доходи 2240 1 82
Фінансові витрати 2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (1) (37)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 529 407
збиток 2295 (--) (--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -141 -128
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 388 279
збиток 2355 (--) (--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спі-льних підприємств 2415 -- --
Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 388 279
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 10008 9234
Витрати на оплату праці 2505 1013 924
Відрахування на соціальні заходи 2510 373 349
Амортизація 2515 514 489
Інші операційні витрати 2520 1223 1004
Разом 2550 13131 12000

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 -- --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 -- --
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -- --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну прос-ту акцію 2615 -- --
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Розділ ІV "Звіту про фінансові результати" не заповнюється, так як Приватне акціонерне товариство "Полтавський вентиляторний завод" свої прості іменні акції власної емісії - відкрито не продає та від-крито не купує на фондових біржах.

Директор ________________ Переяслівський Ярослав Володимирович

Головний бухгалтер ________________ Міщенко Любов Вікторівна

Примітки до фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"Полтавський вентиляторний завод" за 2013 рік

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" за звітний 2013 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стан-дартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.
Фінансова звітність складена станом на 31.12.2013 року – звітний період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року. Підготовка звітності за 12-місяців 2013 року проводилася у національній валюті – гривні.
Фінансові результати Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" за 2013 рік відображено згідно вимог П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати" і побудовані на реаль-них даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.
При складанні річної фінансової звітності товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 „Податок на прибуток".
У звітному періоду в товаристві Прийняте і впроваджене Положення про облікову політику та ор-ганізацію бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства "Полтавський вентилятор-ний завод", яке затверджене Наказом №2 від "02" січня 2012 року "Про облікову політику Приват-ного акціонерного товариства "Полтавський вентиляторний завод" (який пролонговано на звітний 2013 рік).
Критерії та період визнання доходу в товаристві за звітний рік відповідають вимогам П(С)БО 15 „Дохід". Формування собівартості реалізованих послуг на підприємстві здійснюється з дотриман-ням положень П(С)БО 16 „Витрати".
За 2013 рік підприємством виконано робіт, надано послуг та виготовило продукції на суму 13448 тис. грн. У порівнянні з попереднім 2012 роком дохід від виконаних робіт, наданих послуг та виготовлення продукції по товариству збільшився на 10,4%, що в абсолютному значені складає +1262 тис. грн.
При цьому собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 12 місяців 2013 року ста-новить: 11743 тис. грн.; адміністративні витрати – 488 тис. грн.; витрати на збут – 657 тис. грн.; ін-ші операційні доходи – 70 тис. грн. (в тому числі: 64 тис. грн. від реалізації інших оборотних акти-вів) та інші операційні витрати – 101 тис. грн. (в тому числі: 54 тис. грн. від реалізації інших оборо-тних активів).
Інші витрати та доходи, які безпосередньо пов'язані із не операційною діяльністю підприємства (звичайна діяльність), за 2013 рік, відповідно, складають: 1 тис. грн. та 1 тис. грн.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний рік складає 529 тис. грн., податок на прибуток від звичайної діяльності – 141 тис. грн.
В результаті фінансово-господарської діяльності товариства у звітному фінансовому 2013 році було отримано чистий прибуток на суму 388 тис. грн.

Директор ПрАТ „ПВЗ" Переяслівський Ярослав Володимирович
(П.І.Б)

Головний бухгалтер ПрАТ „ПВЗ" Міщенко Любов Вікторівна
(П.І.Б)

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Полтавський венти-ляторний завод" за ЄДРПОУ 00909779

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2013 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10474 9086
Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13149 4369
Інші надходження 3095 474 929
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (19975) (11629)
Праці 3105 (913) (807)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (380) (375)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (582) (359)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (117) (111)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (371) (173)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (--) (75)
Інші витрачання 3190 (644) (816)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1603 398
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 -- --
необоротних активів 3205 -- 85
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 -- --
дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (--) (--)
необоротних активів 3260 (1717) (183)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1717 -98
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 -- --
Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (--) (--)
Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -114 300
Залишок коштів на початок року 3405 332 32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 218 332

Директор ________________ Переяслiвський Ярослав Володимирович
(

Головний бухгалтер ________________ Мiщенко Любов Вiкторiвна

Примітки до звіту про рух грошових коштів
Приватного акціонерного товариства
"Полтавський вентиляторний завод" за 2013 рік

Залишок грошових коштів становить:
• станом на 01.01.2013 року – 332 тис. грн.;
• станом на 31.12.2013 року – 218 тис. грн.
Чистий рух коштів за звітний 2013 рік склав: -114 тис. грн., а саме:
1) від операційної діяльності: +1603 тис. грн.;
2) від інвестиційної діяльності: -1717 тис. грн.;
3) від фінансової діяльності: 0 тис. грн. (не проводився).
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності по товариству за 2013 рік визна-чався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну дія-льність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:
 надходження грошових коштів – 24097 тис. грн.;
 витрачання грошових коштів – 22494 тис. грн.
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності по товариству за 2013 рік ви-значався на основі аналізу змін по необоротним активам в бухгалтерському обліку:
 надходження грошових коштів – 0 тис. грн. (відсутні);
 витрачання грошових коштів – 1717 тис. грн.
Не грошові операції, щодо необоротних активів товариства до розрахунку руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності за 2013 рік – не включалися.
Рух грошових коштів від фінансової діяльності по товариству за звітний період – не прово-дився.
Грошові кошти станом на 31.12.2013 року становлять 218 тис. грн., а саме:
• в касі – 0 тис. грн. (відсутні);
• грошові кошти в дорозі – 1 тис. грн. (відсутні);
• на поточному рахунку – 217 тис. грн.;
• інші поточні рахунки (акредитиви, чекові книжки, тощо) – 0 тис. грн. (відсутні).
Станом на 31.12.2013 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знахо-дяться на поточних рахунках товариства не існує.

Директор ПрАТ „ПВЗ" Переяслівський Ярослав Володимирович
(П.І.Б)

Головний бухгалтер ПрАТ „ПВЗ" Міщенко Любов Вікторівна
(П.І.Б)

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Полтавський вентиляторний завод" за ЄДРПОУ 00909779

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Зареєст-рований капітал Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-
поділе-
ний при-буток (непокри-тий зби-ток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 160 4000 200 -- -457 -- -- 3903
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- --
Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на початок року 4095 160 4000 200 -- -457 -- -- 3903
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- 388 -- -- 388
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (ди-віденди) 4200 -- -- -- -- -- -- -- --
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
Відрахування до резерв-ного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
Внески учасників : Внес-ки до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
Погашення заборгованос-ті з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення капіталу : Ви-куп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення частки в капі-талі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 388 -- -- 388
Залишок на кінець року 4300 160 4000 200 -- -69 -- -- 4291

Директор ________________ Переяслiвський Ярослав Володимирович

Головний бухгалтер ________________ Мiщенко Любов Вiкторiвна

Примітки до звіту про власний капітал
Приватного акціонерного товариства
"Полтавський вентиляторний завод" за 2013 рік

Власний капітал товариства становить:
• на початок звітного періоду – 3903 тис. грн.;
• на початок звітного періоду (скоригований) – 3903 тис. грн.;
• на кінець звітного періоду – 4291 тис. грн.
За 2013 рік власний капітал товариства збільшився на 388 тис. грн. за рахунок прибуткової діяль-ності товариства у звітному періоді /+388 тис. грн./.
Інший додатковий капітал товариства становить:
• на початок звітного періоду – 4200 тис. грн.;
• на кінець звітного періоду – 4200 тис. грн. та складається із:
• капітал у дооцінках - 4000 тис. грн.( складається з дооцінки фондів за попере-дні звітні періоди та з індексацій основних засобів, які проводилися в період з 1993-1996 р. р.);
• додатковий капітал – 200 тис. грн.,
перекласифікація іншого додаткового капіталу відбулася у зв'язку із введенням в дію в 2013 році Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Непокритий збиток складає:
• на початок звітного періоду – 457 тис. грн.(збиток отриманий у попередніх звітних пе-ріодах);
• на кінець звітного періоду – 69 тис. грн. (прибуток звітного 2013 року – 388 тис. грн.).
Статутний капітал товариства складає 160424,25 грн., який розподілено на 641697 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск привілейованих акцій товариством не проводив-ся. Станом на 31.12.2013 року державна частка у статутному капіталі товариства – відсутня.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 „Статутний ка-пітал" без порушень.
У відповідності до п.1.1 ст.1 Статуту товариства, Приватне акціонерне товариство "Полтав-ський вентиляторний завод" – є правонаступником Котелевського відкритого акціонерного то-вариства "Агротехніка"; первинне заснування товариства було проведено у відповідності до Рішення Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області від 28 березня 1996 року №95 АТ-А, шляхом перетворення Котелевського ремонтно-транспортного підприємства асоціації "Облагропроммеханізація" у Котелевське відкрите акціонерне товариство "Агротехніка".
Станом на 31.12.2013 року частка засновника товариства (Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області) у володінні акціями підприємства – відсутня.
У власності членів виконавчого органу товариства у звітному 2013 році прості іменні акції товари-ства не перебували.

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі товариства перевищує 5% за 2013 рік: юридичні особи – відсутні; фізичні особи – Гвозденко Л.А., Мартосенко О.С.

Змін протягом 2013 року в кількості акцій, що перебувають в обігу – не відбувалося. На протязі зві-тного року викуп простих іменних акцій власної емісії товариством не проводився.
Товариство за звітний рік не передбачало і не здійснювало передплату акцій, а отже і не отримува-ло коштів в ході передплати.
Протягом 2013 року резервування акцій для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами не проводилося.

Директор ПрАТ „ПВЗ" Переяслівський Ярослав Володимирович
(підпис) (П.І.Б)

Головний бухгалтер ПрАТ „ПВЗ" Міщенко Любов Вікторівна
(підпис) (П.І.Б)

М. П.

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602)
КОДИ
Дата /рік, місяць, число/ 2013 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство «Полтавський вентиляторний завод» за ЄДРПОУ 00909779
Територія Полтавська за КОАТУУ 5322255100
Орган державного управління за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування за КВЕД 28.25
Одиниця виміру: тис. грн.
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За 2013 рік
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код ряд-ка Залишок на початок року На-дійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісної (перео-ціненої) вартості накопи-ченої аморти-зації
первісна (пере-оцінена) вар-тість накопи-чена аморти-зація первісної (пере-оціненої) варто-сті нако-пиче-ної амор-тизації первісна (пере-оцінена) вар-тість нако-пичена амор-тизація первісна (перео-цінена) вартість нако-пичена амор-тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні по-значення 030 - - - - - - - - - - - - -

Права на об'єкти проми-слової власності 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та су-міжні з ним права 050 - - - - - - - - - - - - -
060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні акти-ви 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 - - - - - - - - - - - - -
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -
II. Основні засоби

Групи основних засобів Код ряд-ка Залишок на початок року На-дійшло за рік Переоцінка (до-оцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення корис-ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
первісної (переоці-неної) вар-тості зно-су одержані за фінансо-вою орендою передані в оператив-ну оренду
первісна (переоці-нена) вар-тість знос первісної (перео-ціненої) вартості зно-су первісна (пе-реоціне-на) вартість знос первісна (перео-цінена) вартість знос
первісна (пере-оцінена) вар-тість знос первісна (пере-оцінена) вар-тість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5052 1383 - - - - - 207 - - - 5052 1590 - - - -
Машини та обладнання 130 1258 456 1642 - - - - 215 - - - 2900 671 - - - -
Транспортні засоби 140 68 41 - - - - - 6 - - - 68 47 - - - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 93 58 3 - - - - 14 - - - 96 72 - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 250 64 64 72 - - 42 42 72 - - - 94 94 - - - -
Разом 260 6535 2002 1717 - - 42 42 514 - - - 8210 2474 - - - -

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) -
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1645 84
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 72 -

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - -
Інші 330 - -
Разом 340 1717 84
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -
акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - -
З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -
З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 - -
Реалізація інших оборотних активів 460 64 54
Штрафи, пені, неустойки 470 - -
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призна-чення 480 - -
Інші операційні доходи і витрати 490 6 47
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х -
непродуктивні витрати і втрати 492 Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати. Дивіденди 530 - Х
Проценти 540 Х -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 1 1
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) конт-рактами з пов'язаними сторонами
(632)
- %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Готівка 640 1
Поточний рахунок у банку 650 217
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 218
З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан
Грошові кошти, використання яких обмежено
(691)
-

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Зали-шок на поча-ток року Збільшення за звітний рік Вико-ристано у звітному році Сторно-вано неви-ко-ристану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпе-чення Залишок на кінець року
нарахо-вано (створе-но) додат-кові відра-хуван-ня
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на вико-нання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на вико-нання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вар-тості реалізації* уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 6412 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - -
Паливо 820 1 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 - - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 473 - -
Товари 910 - - -
Разом 920 6886 - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921) -
переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
запаси, призначені для продажу
(926)
-

---------------
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 міся-ців від 18 до 36 мі-сяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1918 1918 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 341 341 - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код ряд-ка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (поза-балансовий рахунок 072) 980 -

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року: -
валова замовників 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними кон-трактами 1160 -

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 141
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 -
на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 141
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 141
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 514
Використано за рік - усього 1310 1717
в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 -
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1645
з них машини та обладнання 1313 1642
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 72
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -
1316 -
1317 -

ХІV. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на поча-ток року надійшло за рік вибуло за рік нарахо-вано аморти-зації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від віднов-лення ко-рисності залишок на кінець року залишок
на поча-ток року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопи-чена амор-тизація первісна вартість накопи-чена амор-тизація первісна вартість накопи-чена амор-тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи – усього
в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -
1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологі-чні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи – усього
в тому числі: 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощу-ванні та відгодівлі) 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні ак-тиви 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і спра-ведлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)
-
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права влас-ності
(1433)
-

XV. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА
ДОДАТКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Найменування показника
Код
рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від
первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рос-линництва - усього 1500 - ( - ) -
( - ) - - ( - ) - -
у тому числі: - ( - ) - - - - ( - ) - -
зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них:
пшениця
1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи
рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Продукція та додаткові біологічні активи тва-ринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числі: - - - - - - - - -
приріст живої маси – усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з нього: - ( - ) - - - - ( - ) - -
великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

Керівник Переяслівський Ярослав Володимирович

Головний бухгалтер Міщенко Любов Вікторівна